Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for sammenslutninger av kommuner som har verdifulle naturressurser og består i dag av kommune-organisasjonene Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK, 160 kommuner), Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS, 98 kommuner), Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK, 38 kommuner), Industrikommunene (28 kommuner) Nettverk for petroleumskommuner (NPK, 8 kommuner) og Kommunekraft AS (126 kommuner). Til sammen representerer Naturressurskommunene rundt 210 kommuner, som i all hovedsak er distriktskommuner.

Organisasjonen har til formål å styrke det lokale selvstyret og den lokale råderetten i alle saker der lokalsamfunns naturressurser tas i bruk og gir grunnlag for verdiskaping utenfor kommunen. Naturressurskommunene skal arbeide for å sikre vertskommunen en rettmessig andel av slik naturressursbasert verdiskaping, forsvare kommunens planmyndighet og øke respekten for lokaldemokratiets evne til å balansere bruk og vern av naturen. Norsk velstand er historisk og i dag nært knyttet til våre naturverdier. Vår naturressursutnyttelse har vært og er en bærebjelke i den norske samfunnsutviklingen, med sterke og livskraftige distrikter som en avgjørende bestanddel.

Styret i Naturressurskommunene

Styret består av leder og nestleder i de ulike organisasjonene som utgjør Naturressurskommunene. Fordelingen ser du nedenfor. Mer informasjon om de ulike styremedlemmene finner du her.

 • Nettverket for Petroleumskommunane (NPK)
  v/Hanne-Berit Brekken og Tom Georg Indrevik
 • Landssamanslutninga om Vasskraftkommunar (LVK)
  v/ Jon Rolf Næss og Merete Myhre Moen
 • Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)
  v/Linda Døsen Stubsveen og Audun Mo
 • Industrikommunene
  v/Geir Waage og Per Sverre Kvinlaug
 • Kommunekraft
  v/Kjell-Idar Juvik og Stian Brekkvassmo
 • Landssamanslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK)
  v/Sigurd Rafaelsen og Gyro Heia