Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for sammenslutninger av kommuner/ kommunenettverk for kommuner som har verdifulle naturressurser.

Formålet med paraplyorganisasjonen er å fremme overordnede og prinsipielle synspunkter på tvers av den faktiske utnyttelsen av våre naturressurser, enten det er tale om vannkraft, vindkraft, mineralutvinning, ilandføringsanlegg for olje og gass, større industrianlegg, oppdrettsanlegg på land eller i sjø, solenergianlegg eller store rådighetsinnskrenkninger gjennom vern i en eller annen form.

Naturressurskommunene skal arbeide for at vertskommunene får sin rettmessige andel av naturressursformuen. Naturressurskommunene skal fremme sin sak både overfor sentrale myndigheter, de politiske partier, tiltakshavere, konsesjonærer og andre miljøer med sikte på at en bedre forståelse av vertskommunenes interesser sikrer fremtidsrettede og robuste ordninger til beste for de berørte lokalsamfunn. Naturressurskommunene skal ved behov arrangere felles konferanser, seminarer, kurs eller møter for kommunenettverkenes medlemskommuner om temaer som er felles.

Foreningen skal være partipolitisk nøytral. 

Vedtektene kan du laste ned og lese i sin helhet her.