Skip to content

Utkast til høringsuttalelse – NOU 2022:8 Ny minerallov

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) har sendt medlemskommunene utkast til høringsuttalelse til Minerallovutvalget - NOU 2022: 8 Ny minerallov.

Høringsfristen er 1. november 2022.

USS slutter seg til mange av utvalgets forslag, men er likevel skuffet over at utvalget foreslår å frata kommunene planmyndigheten de har i dag på flere stadier, og at DMF skal kunne dispensere fra kommunenes reguleringsplan.

Alle kommuner som er medlem av LVK, LNVK, NPK, Industrikommunene eller Kommunekraft vil også bli berørt av loven.

USS oppfordrer derfor kommuner som ikke er allerede er medlem om å melde seg inn i USS, og samtidig få oversendt utkastet til høringssvar.