Skip to content

Naturressurskommunenes brev til OED: EUs fornybarpolitikk og berørte lokale interesser

Forslagene til endringer i fornybardirektivet har betydning for den nasjonale konsesjonsbehandlingen i EU-landene.

Naturressurskommunene har i dag, 3. juni 2022, sendt et brev til Ole- og energidepartementet hvor vi belyser enkelte problemstillinger det er behov for at Olje- og energidepartementet følger opp når det gjelder EUs fornybarsatsning, og særlig forslagene i REpowerEU som ble presentert av Kommisjonen 18. mai d.å.

Det er tydelig at det er et taktskifte hos Kommisjonen, som det er viktig at Olje- og energidepartementet følger opp. Kommisjonen viser til at det er nødvendig å akselerere utbyggingen av fornybarenergi for å nå EUs ambisiøse klima- og energimål for 2030 og klimanøytralitet i 2050.

Bakgrunnen for forslaget er de høye prisene på elektrisitet og Russlands invasjon av Ukraina. Naturressurskommunene noterer at EU setter stadig høyere krav til fornybarandel. Andelen ble økt til 40 % i 2021 som en del av EUs grønne giv. Igjen foreslås denne andelen økt, fra 40 % til 45 %. De foreslåtte endringene skal også sikre en mer effektiv konsesjonsbehandling. Etter vårt syn griper forslagene i REpowerEU langt inn i nasjonale prosesser og kan føre til uheldige innstramminger i konsesjonsprosessene. Vi finner det oppsiktsvekkende at Kommisjonen overhodet ikke har nevnt betydningen av lokal forankring og rimelig byrde- og godefordeling (benefit-sharing mecanismes) som viktige elementer i forslaget til effektivisering av konsesjonsprosessene.

I tråd med Olje- og energidepartementets EU/EØS-strategi, skal departementet delta aktivt i politikkutformingen i EU og foreta en klar prioritering av saker. Naturressurskommunene mener at Olje- og energidepartementet bør delta aktivt i arbeidet frem mot at dette regelverket vedtas, for å unngå at nytt regelverk dikterer konsesjonsprosesser verken medlemsland eller EØS-land som Norge vil være tjent med. Etter vår vurdering vil forslagene fra Kommisjonen medføre at det i realiteten søkes gjeninnført en nasjonal ramme for vindkraft, der det er uklart hvilken innflytelse berørte lokalsamfunn skal ha ved utvelgelsen av områder. Dette er stikk i strid med nylig vedtatt politikk fra regjeringen.

Les hele brevet til Ole- og energidepartementet her.