Skip to content

Naturressurskommunene på Arendalsuka - vertskommunenes betydning for det grønne skiftet har fått større oppmerksomhet

Seminaret i regi av Naturressurskommunene høstet mange lovord fra tilstedeværende.

Som nettverk for 230 vertskommuner med vann- og vindkraftanlegg, store utmarks- og verneområder og ilandføringskommuner for olje og gass og industrianlegg, deltok Naturressurskommunene under Arendalsuka både med eget arrangement og med innlegg på andre arrangementer. Med fullt hus på Fornybarbåten inviterte Naturressurskommunene sentrale politikere til debatt om temaet «Mer fornybart- alle må med». Energikommisjonens fremtredende medlem, Kjell Roland, utfordret panelet med en tankevekkende gjennomgang av våre klima- og fornybarforpliktelser og dagens status i fornybarutbyggingen, og Magnus Takvam ledet debatten mellom de tre medlemmene fra Stortingets energi- og miljøkomite, Marianne Sivertsen Næss (AP), Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Marius Arion Nilsen (Frp), og våre egne Sigmund Lier (NPK), Sigurd Rafaelsen (LNVK) og Jon Rolf Næss (LVK). Med hovedfokus på vertskommunenes interesser og betydning for det grønne skiftet, kan vi trekke følgende samstemte slutninger fra en sjelden god politisk debatt:

  • En positiv tilslutning fra den kommunen som må avstå sine naturverdier til storsamfunnet, er avgjørende for gjennomføringen av den grønne omstillingen.
  • Vertskommunen må involveres tidligere og tettere i plan- og søknadsprosessene, og sikres nødvendig kapasitet og kompetanse til å ivareta lokalsamfunnets interesser
  • Utbygging av mer vann- og vindkraft må i større grad ta utgangspunkt i vertskommunens, urfolks og naturmangfoldets interesser
  • Vertskommuner til vindkraft på land må få mer igjen for å avstå sine naturverdier til storsamfunnet
  • Høyre er enig i hovedtrekkene i  regjeringens kraftløft i Finnmark kombinert med elektrifisering av Melkøya, men representantene for Høyre og Arbeiderpartiet etterlyste vilje til bredere politiske forlik i klima- og energipolitikken

Seminaret i regi av Naturressurskommunene høstet mange lovord fra tilstedeværende.

Under Arendalsuka er det en rekke arrangementer som gjelder en av vår tids største utfordringer – klimaendringene. Det er tilfredsstillende å registrere at vertskommunenes betydning for første gang har fått en bred og tverrpolitisk anerkjennelse som et avgjørende hensyn i den grønne omstillingen. Det gir Naturressurskommunene et viktig grunnlag for videre arbeid til beste for vertskommunene, både med konsesjonsprosessene, skatte- og avgiftsreglene og  de samlede virkninger av større utbygginger, enten det er kraftproduksjonsanlegg, kraftledningsnett, mineralutvinning eller anlegg i de grønne næringer.

Representanter for Naturressurskommunene var også invitert som deltakere på andre fornybararrangementer under Arendalsuka: Fra sekretariatet møtte Caroline Lund som paneldeltaker under Samfunnsbedriftenes seminar «Hvem skal eie krafta?», og LVKs leder, Jon Rolf Næss, fremholdt under sitt innlegg på seminaret til Akershus Energi, LVK mfl at den nasjonale dialogen om mer fornybarutbygging må skje i samråd med vertskommunene. Han understreket at dagens trepartssamarbeid mellom NHO, LO og sentrale myndigheter bør utvides til et firepartssamarbeid, med vertskommunene som partner, i dialogen om det grønne skiftet.

Se opptak av arrangementet her:
Vi kan dessverre ikke vise video på grunn av dine personverninnstillinger.