Skip to content

Pressemelding: Sigurd Kvammen Rafaelsen er ny leder i Naturressurskommuene

Valg av ny leder fant sted på Naturressurskommunenes årsmøte mandag 14. august 2023.

Sigurd Kvammen Rafaelsen, ordfører i Lebesby kommune og leder av vindkraftkommunene (LNVK), ble mandag 14. august valgt til leder av Naturressurskommunene.

Rafaelsen har betydelig erfaring med naturressursforvaltning og de ulike utfordringer som vertskommuner både for vannkraftanlegg, vindkraftverk, oppdrettsanlegg mv. står overfor.

Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som leder for 230 kommuner med verdifulle naturressurser. Det er særlig tre forhold jeg er opptatt av: 

    1. Vi trenger mer fornybar energi og bruke den energien vi har, mer fornuftig. Skal vi få til det grønne skiftet, og samtidig overholde våre forpliktelser etter naturavtalen om så skånsomme naturinngrep som overhodet mulig, må de berørte kommunene tas på alvor.
    2. motta et rettmessig vederlag for å gi fra seg sine naturverdier til fellesskapet.
    3. Vi oppnår ikke tilslutning til nødvendige naturinngrep uten at kommunene beholder en andel av verdiskapingen.
    4. Også samiske rettigheter må respekteres. Vi trenger gode veiledere for konsultasjonsprosessen, og utbygging både av nett og produksjonsanlegg må skje med grunnlag i saklige hensyn til reindrifta.

Jeg gleder meg til en tett dialog med myndigheter, bransjen og miljøbevegelsen – til beste for Norge og det grønne skiftet!

Naturressurskommunene takket samtidig av Sigmund Lier som leder av Naturressurskommunene. Lier er ordfører i Tysvær og leder i NPK, og ble valgt til leder i Naturressurskommunene i 2020. Med sin store entusiasme og engasjement har Lier gjort en strålende jobb, og han har bidratt til å løfte frem Naturressurskommunene og sette vertskommunenes interesser på dagsorden i det politiske ordskiftet.

Hanne A Velure ble gjenvalgt som nestleder, et verv hun har hatt siden 2021. Også Hanne er en stor ressurs for nettverket og en ivrig talskvinne for lokaldemokratiet, kommunene som den primære arealforvater og vertskommunenes interesser. Hun vil jobbe tett sammen med Sigurd i nettverket.

Last ned pressemeldingen her.

Fakta om Naturressurskommunene:

Naturressurskommunene ble stiftet i 2017 av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) og Utmarkskommunenes Sammenslutninga (USS). Naturressurskommunene fant grunn til å samle sine erfaringer og samarbeide om overordnede felles problemstillinger som vertskommuner blir stilt overfor ved utnytelse av våre naturressurser. Senere har Industrikommunene, Nettverket for Petroleumskommunene (NPK), Kommunekraft AS og Landssamanslutninga av norske Vindkraftkommunene (LNVK) sluttet seg til Naturressurskommunene. Formålsparagrafen til Naturressurskommunene lyder slik:

«§ 1 Formål
1. Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for sammenslutninger av kommuner/ kommunenettverk for kommuner som har verdifulle naturressurser. Formålet med paraplyorganisasjonen er å fremme overordnede og prinsipielle synspunkter på tvers av den faktiske utnyttelsen av våre naturressurser, enten det er tale om vannkraft, vindkraft, mineralutvinning, ilandføringsanlegg for olje og gass, større industrianlegg, oppdrettsanlegg på land eller i sjø, solenergianlegg eller store rådighetsinnskrenkninger gjennom vern i en eller annen form.

Naturressurskommunene skal arbeide for at vertskommunene får sin rettmessige andel av naturressursformuen. Naturressurskommunene skal fremme sin sak både overfor sentrale myndigheter, de politiske partier, tiltakshavere, konsesjonærer og andre miljøer med sikte på at en bedre forståelse av vertskommunenes interesser sikrer fremtidsrettede og robuste ordninger til beste for de berørte lokalsamfunn.

Naturressurskommunene skal ved behov arrangere felles konferanser, seminarer, kurs eller møter for kommunenettverkenes medlemskommuner om temaer som er felles.

2. Foreningen skal være partipolitisk nøytral.»

Ta kontakt med nyvalgt leder:

Sigurd Rafaelsen
Styreleder
Troms og Finnmark, Lebesby

Tilknyttet arrangement