Skip to content

Kommunalministeren avklarer regjeringens syn på utjevning av naturressursinntekter

Med dette fjernes et viktig hinder for kommuners tilslutning til nye inngrep i deres natur for utbygging av mer vindkraft og mer vannkraft, som deres bidrag til den grønne omstillingen.

Inntektssystemutvalget har med sin anbefaling i NOU 2022:10 om å fordele vertskommuners inntekter fra naturressursnæringer til hele kommunesektoren, skapt usikkerhet rundt lokale virkninger av større energianlegg. Naturressurskommunene har protestert mot at deres inntekter fra eiendomsskatt og konsesjonskraft skal deles med kommuner uten slike anlegg og uten store naturinngrep.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik avklarte under KS-konferansen 11.mai om revidert nasjonalbudsjett regjeringens syn på utvalgets anbefaling om utjevning av kraftinntekter. Her understreket han under henvisning til Hurdalsplattformen at vertskommuner skal få høyere inntekter ved utnyttelse av deres naturressurser, og la til: «Dette vil sjølsagt også vere førande blant anna når vi skal behandle nytt inntektssystem for kommunane etter kvart.»

På vegne av vertskommuner med eiendomsskatt fra større energianlegg, vindkraftkommuner og vannkraftkommuner med konsesjonskraftinntekter, vil Naturressurskommunene gi regjeringen honnør for denne avklaringen. Statsråden har med dette ryddet av veien et viktig hinder for kommuners tilslutning til nye inngrep i deres natur for utbygging av mer vindkraft og mer vannkraft, som deres bidrag til den grønne omstillingen. Kommunene ser nå fram til de varslede endringer i skatteregimet for fornybarnæringen.

Se opptaket i videoklipp nedenfor, eller på YouTube.

Se klipp fra stormøte om RNB 2023 her:
Vi kan dessverre ikke vise video på grunn av dine personverninnstillinger.